Puzzelen met Franse biljetten

Artikel over de beveiligingskenmerken op enkele Franse biljetten die een leuke puzzel opleverden: A Micro-Puzzle on French Banknotes.

Steven Tuesday 17 January 2012 at 08:50 am | | links | No comments
Used tags: , ,